Condolence & Memory Journal

Xin chia buồn cùng chị Khanh Phan và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn anh Le Huu Duong sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Phan Minh Tịnh (bạn cùng khóa 67-72)

Posted by Phan Minh Tịnh - Saigon - Classmate   February 02, 2021